• Historia

    Fundamenty obecnego internatu.

  • Historia

    Budynek przeznaczony na internat, nigdy nie ukończony.

  • Historia

    Pierwszy budynek po lewej stronie to obecny internat.

HISTORIA

Internat PCEZ powstał we wrześniu 1978 roku. Początkowo mieścił się w hotelu „Eroica”. W 1980 r. na potrzeby placówki przejęty został barak – hotel Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych Budownictwa przy ulicy Sportowej 1. W tym okresie w obydwu budynkach internat dysponował 250 miejscami mieszkalnymi. W 1982 r. odbyła się przeprowadzka do części wysokiej hotelu „Relax” przy ul. Hotelowej 6, gdzie internat mieści się do chwili obecnej dys­ponując 118 miejscami dla uczniów. Placówka posiada stołówkę, wydającą do 120 obiadów dziennie. Od chwili powstania internatu jego pracą kierowali: Zbigniew Rybczyński, Nadzieja Kobus, Zbigniew Jastrzębski, Leszek Mazur, Elżbieta Sękowska, Leszek Onuszkiewicz. Aktualnie (od września 2019 r.) kierownikiem internatu jest Anna Jasińska. Od początku funkcjonowania placówki pracowało w niej ponad 50 wychowawców. Obecnie kadra pracowników merytorycznych jest ustabilizowana i liczy 7 wychowawców. Prawidłowe funkcjonowanie internatu zapewnia 10 pracowników administracji i obsługi. Podstawowym zadaniem internatu jako placówki opiekuńczo- wychowawczej jest praca na rzecz wszechstronnego psychofizycznego rozwoju wychowan­ków, kształtowanie pożądanych postaw prospołecznych i systemu wartości. Innym, również bardzo ważnym zadaniem jest zadbanie o odpowiednie wa­runki do życia, pracy i wypoczynku młodzieży, zapewnienie powodzenia szkol­nego oraz zagospodarowanie czasu wolnego tak, aby rozwijając fizycznie, inte­lektualnie i emocjonalnie zapobiegać dewiacjom, demoralizacji i zjawiskom niedostosowania społecznego. Na osiągnięcie tych celów nastawiona jest za­równo podstawowa, codzienna praca wychowawcza jak też działalność Mło­dzieżowej Rady Internatu i jej sekcji: kulturalno- oświatowej, sportowej, re­montowej, zdrowia i higieny oraz komisji dyscyplinarnej. Jak najszersze uczestnictwo wychowanków w pracach M.R.I. i jej sekcji oraz przygotowanie i realizacja różnorodnych imprez ma na celu kształtowanie także innych, bar­dzo ważnych dyspozycji: właściwej postawy społeczno- obywatelskiej, aktyw­ności społecznej i samorządności mieszkańców oraz właściwej umiejętności spędzania czasu wolnego. Praca oświatowo- kulturalna oprócz dostarczania wiedzy i rozrywki, pobudza do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, rozwi­ja wrażliwość estetyczną i emocjonalną. Ważnym czynnikiem intensyfikacji oddziaływań wychowawczych jest współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki, Ośrodkiem Terapii i Rozwoju, Miejskim Ośrodkiem Kultury i Komendą Powiatową Policji w Świdniku. Rada Rodziców Internatu świadczy nieocenioną pomoc, mającą na celu poprawę stanu technicznego budynku i jego wyposażenia oraz zapewnie­nia środków finansowych, niezbędnych dla prawidłowego, codziennego funk­cjonowania placówki.